Berichten

Fiscale aspecten cryptovaluta voor particulieren en ondernemers

In de onderstaande brief van 28 mei 2018 gaat het kabinet in op de huidige fiscale aspecten van cryptovaluta. Wij zetten de fiscale aspecten voor particulieren en ondernemers voor u op een rij.

Fiscale aspecten cryptovaluta voor Particulieren

Gezien het speculatieve karakter zal in zijn algemeenheid bij het minen en de handel in cryptovaluta door een natuurlijk persoon vermoedelijk niet snel sprake zijn van een bron van inkomen in Box I.

Als daarentegen structureel positieve resultaten worden behaald die kunnen worden verklaard door arbeid van een natuurlijk persoon die verder gaat dan de arbeid die met speculatie samenhangt, is wel sprake van een bron van inkomen in Box I.

Het bezit van cryptovaluta door een natuurlijk persoon behoort doorgaans tot het vermogen in Box 3. In Box 3 dient de waarde in het economische verkeer per 1 januari van de in bezit zijnde cryptovaluta te worden aangegeven.

Fiscale aspecten cryptovaluta voor Ondernemers

Een vergoeding voor levering van goederen of diensten in cryptovaluta dient op dat moment te worden omgerekend naar een equivalent in euro’s. Dat bedrag in euro’s wordt tot de omzet gerekend, zowel voor de winstbepaling (in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) als voor de omzetbelasting.

De per balansdatum aanwezige cryptovaluta kwalificeert niet als liquide middelen, maar als vlottende activa of voorraad. In beide situaties is de hoofdregel waardering op kostprijs of lagere marktwaarde.

Loon uitbetaald in cryptovaluta wordt behandeld als loon in natura. In de aangifte(n) loonbelasting moet een omrekening in euro’s plaatsvinden op het moment dat het loon wordt genoten.

Bij een IB-ondernemer speelt het zogenoemde ”leerstuk van de vermogensetikettering”. Als de aankoop van cryptovaluta met ondernemingsvermogen niet plaatsvindt binnen de normale ondernemingsuitoefening en er geen sprake is van het beleggen van tijdelijke overtollige middelen op een zodanige wijze dat zij weer tijdig binnen de onderneming beschikbaar kunnen zijn, is sprake van verplicht privévermogen in Box 3.

Anders dan bij een IB-ondernemer speelt bij een B.V. het leerstuk van de vermogensetikettering geen rol. Dit betekent dat het minen en de aankoop (al dan niet gevolgd door verkoop) van cryptovaluta zich in de winstsfeer van de B.V. afspelen.

Brief 28 mei 2018:
beantwoording-vragen-vaste-cie-financien-fiscale-aspecten-cryptovaluta

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact