Fiscale aspecten cryptovaluta voor particulieren en ondernemers

In de onderstaande brief van 28 mei 2018 gaat het kabinet in op de huidige fiscale aspecten van cryptovaluta. Wij zetten de fiscale aspecten voor particulieren en ondernemers voor u op een rij.

Fiscale aspecten cryptovaluta voor Particulieren

Gezien het speculatieve karakter zal in zijn algemeenheid bij het minen en de handel in cryptovaluta door een natuurlijk persoon vermoedelijk niet snel sprake zijn van een bron van inkomen in Box I.

Als daarentegen structureel positieve resultaten worden behaald die kunnen worden verklaard door arbeid van een natuurlijk persoon die verder gaat dan de arbeid die met speculatie samenhangt, is wel sprake van een bron van inkomen in Box I.

Het bezit van cryptovaluta door een natuurlijk persoon behoort doorgaans tot het vermogen in Box 3. In Box 3 dient de waarde in het economische verkeer per 1 januari van de in bezit zijnde cryptovaluta te worden aangegeven.

Fiscale aspecten cryptovaluta voor Ondernemers

Een vergoeding voor levering van goederen of diensten in cryptovaluta dient op dat moment te worden omgerekend naar een equivalent in euro’s. Dat bedrag in euro’s wordt tot de omzet gerekend, zowel voor de winstbepaling (in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) als voor de omzetbelasting.

De per balansdatum aanwezige cryptovaluta kwalificeert niet als liquide middelen, maar als vlottende activa of voorraad. In beide situaties is de hoofdregel waardering op kostprijs of lagere marktwaarde.

Loon uitbetaald in cryptovaluta wordt behandeld als loon in natura. In de aangifte(n) loonbelasting moet een omrekening in euro’s plaatsvinden op het moment dat het loon wordt genoten.

Bij een IB-ondernemer speelt het zogenoemde ”leerstuk van de vermogensetikettering”. Als de aankoop van cryptovaluta met ondernemingsvermogen niet plaatsvindt binnen de normale ondernemingsuitoefening en er geen sprake is van het beleggen van tijdelijke overtollige middelen op een zodanige wijze dat zij weer tijdig binnen de onderneming beschikbaar kunnen zijn, is sprake van verplicht privévermogen in Box 3.

Anders dan bij een IB-ondernemer speelt bij een B.V. het leerstuk van de vermogensetikettering geen rol. Dit betekent dat het minen en de aankoop (al dan niet gevolgd door verkoop) van cryptovaluta zich in de winstsfeer van de B.V. afspelen.

Brief 28 mei 2018:
beantwoording-vragen-vaste-cie-financien-fiscale-aspecten-cryptovaluta

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact

Maak individueel bezwaar tegen Box 3 heffing 2017

Box 3 heffing nog steeds onder vuur

Vanaf 2017 is de heffingssystematiek in Box 3 ingrijpend gewijzigd. De (lopende) procedures tegen de hoge Box 3 heffing op spaarsaldi in de belastingjaren tot en met 2016 zijn daarom niet beslissend voor het belastingjaar 2017 (en later). Ondanks de gewijzigde heffingssystematiek vanaf 2017 wordt het (lage) rendement op spaarsaldi nog steeds te zwaar belast in Box 3. De stapeling van de wettelijke ficties leiden soms wel tot een belastingdruk ver boven de 100%! Er worden hierdoor (proef)procedures gestart tegen de Box 3 heffing 2017.

Bezwaar Box 3 heffing 2017

Onlangs heeft het kabinet de bezwaarschriften tegen de Box 3 heffing 2017 aangewezen als massaal bezwaar, waardoor er een collectieve uitspraak op bezwaar zal volgen. Om ”mee te liften” met de (proef)procedure tegen de Box 3 heffing 2017 dient u altijd individueel en tijdig bezwaar te maken tegen uw definitieve aanslag IB/PVV 2017.  U maakt tijdig bezwaar als uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de dagtekening van uw definitieve aanslag IB/PVV 2017 is ingediend bij de Belastingdienst.

Bezwaarschrift is maatwerk

In uw bezwaarschrift kunt u ook andere gronden van bezwaar vermelden die niet aan de orde komen in de voormelde (proef)procedure. Zo kan de stelling worden ingebracht dat de Box 3 heffing in uw specifiek geval een individuele buitensporige last vormt. Dat kan zich voordoen in situaties dat het feitelijk behaalde rendement (bijna) volledig wordt wegbelast met Box 3 heffing. Wij denken graag met u mee bij de voorbereiding van uw bezwaarschrift.

Interessante besparingsmogelijkheden!

Bovendien bespreken wij graag diverse interessante mogelijkheden met u om voortaan de Box 3 heffing te beperken.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact

Nieuwe pdf ‘Handboek Loonheffingen 2018’ gepubliceerd

Vanaf vandaag kunt u een nieuwe pdf van het ‘Handboek Loonheffingen 2018’ downloaden.

In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2018 verwerkt. Welke wijzigingen dat zijn, leest u in de pdf.

U kunt het handboek ook online lezen. De onlineversie van het handboek houden we steeds actueel.

‘Handboek Loonheffingen 2018, uitgave 1 juli downloaden

handboek online raadplegen

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Bron: Belastingdienst.nl